+48 17 225 29 34

biuro@oknoplast.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „OKNOPLAST” Witold Kosiński, ul. Boczna Kasprowicza 8, 37-100 Łańcut (zwany dalej: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Boczna Kasprowicza 8, 37-100 Łańcut, e-mailowo: oknoplast@oknoplast.pl oraz telefonicznie: +48 /17/ 22529234.

 

2. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych Administratorowi albo pozyskania ich przez Administratora samodzielnie mogą być one przetwarzane w celu:

a)   realizacji umów jakie zawarli Państwo lub zawrą z Administratorem oraz realizacji związanych z tym obowiązków i uprawnień Administratora,

b)   podejmowania czynności na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub umów,

c)   realizacji uzasadnionych interesów Administratora (występowania z roszczeniami, obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora, składania propozycji nawiązania współpracy),

d)   podejmowania kontaktu z Państwem.

 

3.  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a)  [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody],

- art. 6 ust. 1 lit. b)  [wówczas,  gdy  Administrator  przetwarza   dane  osobowe  niezbędne  do  realizacji  umowy  łączącej Państwa z Administratorem albo dla celów związanych z podejmowaniem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy],

- art. 6 ust. 1 lit. c) [wówczas,  gdy  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na nim],

- art. 6 ust. 1 lit. f)  [wówczas,  gdy  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  do  celów  wynikających  z  realizacji  jego prawnie uzasadnionych interesów],

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO.

 

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

-  organy administracji publicznej (w szczególności ZUS, US, organy kontroli skarbowej),

-  Policja,

-  prokuratura,

-  sądy,

-  inne organy uprawnione do kontroli działalności Administratora,

-  banki;

-  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi obejmujące pomoc prawną (radcowie prawni lub adwokaci),

-  audytorzy Administratora.

 

5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

a)   do czasu cofnięcia przez Państwa zgody – gdy Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO,

b)   przez okres niezbędny do realizacji umowy jaka zostanie lub została zawarta przez Państwa z Administratorem oraz dalej przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące liczone od końca roku, w którym nastąpi: - przedawnienie Państwa roszczeń wobec Administratora, - przedawnienie roszczeń Administratora wobec Państwa, - przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;

c)   do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator będzie nadal uprawniony do przetwarzania danych pomimo jego wniesienia – do czasu ustania uprawnienia Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w ust.5 lit. b) powyżej.

 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych może być dobrowolne albo obowiązkowe. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji umów z Administratorem, w celu prowadzenia kontaktu z Państwem. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość zawarcia lub wykonania umowy, nie istnieje możliwość prowadzenia z Państwem kontaktu. Podanie danych w celu prowadzenia marketingu przez Administratora, składania Państwu propozycji zawierania umów albo nawiązania współpracy biznesowej jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych: umowa może zostać niezawarta, Administrator nie będzie miał możliwości podejmowania z Państwem kontaktu oraz składania propozycji biznesowych.  

 

9.  W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie. Cofnięcie zgody wywołuje skutek od chwili cofnięcia zgody i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed cofnięciem zgody. Wycofanie może nastąpić w dowolnej formie (np. listownie, mailem, telefonicznie).

 

  10. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na tej podstawie.

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies,służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, "OKNOPLAST".

 

 §1 Definicje

        

Administrator oznacza firmę „OKNOPLAST” Kosiński Witold z siedzibą w 37-100 Łańcut, ul. Boczna Kasprowicza 8. REGON: 004015228, NIP: 815-000-09-16, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

 1. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Administratora oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze Świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.oknoplast.pl
 4. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu
 5. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 3. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookie

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Inspiracje

więcej

Współpracujemy z

Do góry